கௌரி முத்துகிருஷ்ணன்


முதல் நீ முடிவும் நீ அவள் வந்துவிட்டாள் உன் விழியில் என் காதல் கதையினைப் பற்றிய கருத்துக்களை இங்கே பதிவு செய்யலாம் கவிதையே சொல்லடி
Topic Replies Activity
About the கௌரி முத்துகிருஷ்ணன் category 1 April 11, 2019
12. முதல் நீ.. முடிவும் நீ 1 August 14, 2019
11. முதல் நீ.. முடிவும் நீ 1 August 14, 2019
10. முதல் நீ.. முடிவும் நீ 1 August 9, 2019
9. முதலும் நீ.. முடிவும் நீ 1 August 6, 2019
8. முதல் நீ.. முடிவும் நீ 1 August 4, 2019
7. முதல் நீ.. முடிவும் நீ 1 August 2, 2019
6. முதல் நீ..முடிவும் நீ 1 August 2, 2019
கவிதையே சொல்லடி 20 May 16, 2019
5. முதல் நீ.. முடிவும் நீ 1 July 30, 2019
4. முதல் நீ.. முடிவும் நீ 1 July 28, 2019
3. முதலும் நீ.. முடிவும் நீ 1 July 26, 2019
2. முதல் நீ.. முடிவும் நீ 1 July 22, 2019
1. முதல் நீ.. முடிவும் நீ 1 July 20, 2019
அவள் வந்துவிட்டாள் 28 June 29, 2019
உன் விழியில் என் காதல் 31 May 13, 2019