தமிழ் மதுரா


இனி எந்தன் உயிரும் உனதே - தொடர் இதயம் - ஒரு கல் ஒரு கண்ணாடி உள்ளம் குழையுதடி கிளியே - தொடர் உள்ளம் குழையுதடி கிளியே கதை இந்தத் திரியில் அத்தியாயங்களாகப் பதிவு செய்யப்படும். வாசகர்கள் கருத்துத் திரியில் தங்களது கருத்துக்களைப் பகிர்ந்து கொள்ளுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப் படுகிறார்கள். மனதுக்குள் எப்போது புகுந்திட்டாய்? உன்னிடம் மயங்குகிறேன் ஓகே என் கள்வனின் மடியில் அத்தை மகனே என் அத்தானே கண்ணாமூச்சி சித்ராங்கதா சித்ராங்கதா புதினம் 2014 ஆம் ஆண்டு வெளிவந்தது. என்னைக் கொண்டாடப் பிறந்தவளே வார்த்தை தவறிவிட்டாய்
Topic Replies Activity
தமிழ் மதுரா 2 April 10, 2019
உள்ளம் குழையுதடி கிளியே - கருத்துத் திரி 5 September 7, 2019
இனி எந்தன் உயிரும் உனதே - 14 2 September 1, 2019
கண்ணாமூச்சி – 17 2 July 31, 2019
சித்ராங்கதா - 30 3 May 2, 2019
சித்ராங்கதா - 31 3 May 2, 2019
சித்ராங்கதா - 29 2 April 28, 2019
சித்ராங்கதா - 28 2 April 28, 2019
சித்ராங்கதா - 27 2 April 28, 2019
சித்ராங்கதா - 26 2 April 28, 2019
சித்ராங்கதா - 25 2 April 28, 2019
சித்ராங்கதா - 24 2 April 28, 2019
சித்ராங்கதா - 23 2 April 28, 2019
சித்ராங்கதா - 22 2 April 28, 2019
இனி எந்தன் உயிரும் உனதே - 13 9 April 22, 2019
வார்த்தை தவறிவிட்டாய் 15 1 April 16, 2019
வார்த்தை தவறிவிட்டாய் 14 1 April 16, 2019
வார்த்தை தவறிவிட்டாய் 13 1 April 16, 2019
வார்த்தை தவறிவிட்டாய் 12 1 April 16, 2019
வார்த்தை தவறிவிட்டாய் 11 1 April 16, 2019
வார்த்தை தவறிவிட்டாய் 10 1 April 16, 2019
வார்த்தை தவறிவிட்டாய் 9 1 April 16, 2019
வார்த்தை தவறிவிட்டாய் 8 1 April 16, 2019
வார்த்தை தவறிவிட்டாய் 7 1 April 16, 2019
வார்த்தை தவறிவிட்டாய் 6 1 April 16, 2019
வார்த்தை தவறிவிட்டாய் 5 1 April 16, 2019
வார்த்தை தவறிவிட்டாய் 4 1 April 16, 2019
வார்த்தை தவறிவிட்டாய் 3 1 April 16, 2019
வார்த்தை தவறிவிட்டாய் 2 1 April 16, 2019
வார்த்தை தவறிவிட்டாய் 1 1 April 16, 2019