புரிதல் - சிறு கதை

புரிதல் - சிறு கதை
0

புரிதல்

அனைத்து உறவுகளின் அடிப்படையும் அஸ்திவாரமும் இந்த புரிதல் தான்.!

ஏங்கு புரிதல் இல்லையோ அங்கு உறவு முடிகிறது.

இங்கு அந்த புரிதலின் மெல்லிய நுணுக்கங்களை சிறு கதையாக தர இருக்கிறோம் படித்து உங்களின் கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்.

நன்றி

தமிழ் பிக்க்ஷன்.